Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BASE – Beauty Advice and Supplies Ellen en de cliënt/opdrachtgever waarop Beauty Advice and Supplies Ellen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – Inspanning Beauty Advice and Supplies Ellen
 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. Beauty Advice and Supplies Ellen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
Artikel 3 – Afspraken
 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Advice and Supplies Ellen melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Advice and Supplies Ellen 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Beauty Advice and Supplies Ellen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Artikel 4 – Persoonsgegevens en privacy
 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
 3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Artikel 5 – Betaling
 1. Beauty Advice and Supplies Ellen vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Beauty Advice and Supplies Ellen aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Beauty Advice and Supplies Ellen verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
 6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Beauty Advice and Supplies Ellen gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
 1. Beauty Advice and Supplies Ellen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Beauty Advice and Supplies Ellen versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Beauty Advice and Supplies Ellen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Beauty Advice and Supplies Ellen zelf.
Artikel 7 – Klachten
 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Advice and Supplies Ellen.
 2. Beauty Advice and Supplies Ellen moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 4. Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.
Artikel 8 – Garantie
 1. Beauty Advice and Supplies Ellen geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen.
 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
Artikel 9 – Beschadiging en diefstal
 1. Beauty Advice and Supplies Ellen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Beauty Advice and Supplies Ellen is gevestigd.
 2. Beauty Advice and Supplies Ellen meldt diefstal altijd bij de politie.
Artikel 10 – Behoorlijk gedrag
 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Beauty Advice and Supplies Ellen wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
Artikel 11 – Recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Beauty Advice and Supplies Ellen en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Advice and Supplies Ellen (www.beautyadviceandsuppliesellen.be).
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
  Juli 2020 versie 1.0
Artikel 12 – Verzending en retourneren

Levering en transport
Indien je op werkdagen voor 17u bestelt, wordt je bestelling normaal gesproken de volgende dag geleverd.
Indien je op werkdagen na 17u bestelt, wordt je bestelling binnen 2 werkdagen geleverd.
U ontvangt een mail van zodra uw bestelling geleverd zal worden.

Verzendkosten
Voor bestellingen vanaf € 50,00 rekenen we geen verzendkosten aan. Voor bestellingen onder dat bedrag, wordt een verzendkost van € 4,95 in rekening gebracht.
Woon je in de buurt of heb je dringend een product nodig? Stuur ons dan een bericht met je bestelling en dan spreken we een afhaalmoment af. Op die manier kunnen we u nog beter van dienst zijn en denken we aan het milieu.

Retourneren
Shakes en supplementen zijn niet retourneerbaar.
Toch niet tevreden over je aankoop? Dan kan je de desbetreffende producten naar ons terugsturen binnen de 14 dagen na ontvangst van je bestelling.
Volg daarbij volgende stappen:

 • Laat ons eerst weten via email (info@beautyadviceandsuppliesellen.be) welke producten je terug wil sturen en vermeld daarbij het ordernummer van je bestelling.
 • Stuur je producten naar Beauty Advice and Supplies Ellen – Begoniagaarde 7/B 1830 Machelen. Gebruik daarbij dezelfde verpakking als waarin de producten naar je zijn toegestuurd en zorg dat alles veilig is verpakt. Het is belangrijk dat de producten in hun originele, niet beschadigde verpakking worden teruggestuurd.
 • Verzendkosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening. Hou ook het bewijs van verzending goed bij.
 • Als aan voornoemde voorwaarden werd voldaan, betalen we je aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkost (heenzending) terug.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op onze website ga je akkoord met de privacy en cookieverklaring.